کارت خرید

سرور اختصاصی وارز

سرور اختصاصی وارز

switzerland-warez-A

Dual Processor E5620 Server
16GB RAM / 1TB HDD
20 TB Transfer / 1 Gbps Network
/30 Subnet (1 IP address)