کارت خرید

سرور مجازی آسیاتک برج میلاد (KVM) (HDD)

Iran-1GB

منابع اختصای بوده و کارایی مطابق دو برابر این منابع در مجازی ساز vmware که اشتراکی هست می باشد.تحویل اتوماتیک با مجازی ساز KVM


Memory 1GB
Disk Space 40GB HDD
CPU E5-2640 v2 1core 1500Mhz
Port 1 Gbps 300Mbit Guarantee
Bandwidth 1/10 Unlimited
Bandwidth 1/1 100GB
OS Linux , Windows
Demo ControlPanel KVM Virtualizor


Iran-2GB

منابع اختصای بوده و کارایی مطابق دو برابر این منابع در مجازی ساز vmware که اشتراکی هست می باشد.تحویل اتوماتیک با مجازی ساز KVM


Memory 2GB
Disk Space 60GB HDD
CPU E5-2640 v2 2core 2000Mhz
Port 1 Gbps 300Mbit Guarantee
Bandwidth 1/10 Unlimited
Bandwidth 1/1 100GB
OS Linux , Windows
Demo ControlPanel KVM Virtualizor


Iran-3GB

منابع اختصای بوده و کارایی مطابق دو برابر این منابع در مجازی ساز vmware که اشتراکی هست می باشد.تحویل اتوماتیک با مجازی ساز KVM


Memory 3GB
Disk Space 60GB HDD
CPU E5-2640 v2 3core 2500Mhz
Port 1 Gbps 300Mbit Guarantee
Bandwidth 1/10 Unlimited
Bandwidth 1/1 100GB
OS Linux , Windows
Demo ControlPanel KVM Virtualizor


Iran-4GB

منابع اختصای بوده و کارایی مطابق دو برابر این منابع در مجازی ساز vmware که اشتراکی هست می باشد.تحویل اتوماتیک با مجازی ساز KVM


Memory 4GB
Disk Space 80GB HDD
CPU E5-2640 v2 4core 3500Mhz
Port 1 Gbps 300Mbit Guarantee
Bandwidth 1/10 Unlimited
Bandwidth 1/1 100GB
OS Linux , Windows
Demo ControlPanel KVM Virtualizor


Iran-6GB

منابع اختصای بوده و کارایی مطابق دو برابر این منابع در مجازی ساز vmware که اشتراکی هست می باشد.تحویل اتوماتیک با مجازی ساز KVM


Memory 6GB
Disk Space 100GB HDD
CPU E5-2640 v2 6core 4500Mhz
Port 1 Gbps 300Mbit Guarantee
Bandwidth 1/10 Unlimited
Bandwidth 1/1 100GB
OS Linux , Windows
Demo ControlPanel KVM Virtualizor


Iran-8GB

منابع اختصای بوده و کارایی مطابق دو برابر این منابع در مجازی ساز vmware که اشتراکی هست می باشد.تحویل اتوماتیک با مجازی ساز KVM


Memory 8GB
Disk Space 100GB HDD
CPU E5-2640 v2 8core 6000Mhz
Port 1 Gbps 300Mbit Guarantee
Bandwidth 1/10 Unlimited
Bandwidth 1/1 100GB
OS Linux , Windows
Demo ControlPanel KVM Virtualizor