کارت خرید

سرور مجازی انگلیس معمولی

سرور مجازی انگلیس دیتا سنتر RedStation

UK-512MB-HDD

تحویل سرویس حداکثر 5 ساعت


Memory 512MB
Disk Space 35GB HDD
CPU Xeon E5 2640v3 1 Core

Port 1 Gbps
Bandwidth Unlimited
OS Linux & Microsoft
Panel Reboot YES


250,000 ریال ماهانه
700,000 ریال سه ماهه
1,350,000 ریال شش ماهه
2,500,000 ریال سالانه
سفارش دهید
UK-1GB-HDD

تحویل سرویس حداکثر 5 ساعت


Memory 1GB
Disk Space 50GB HDD
CPU Xeon E5 2640v3 1 Core

Port 1 Gbps
Bandwidth Unlimited
OS Linux & Microsoft
Panel Reboot YES


290,000 ریال ماهانه
850,000 ریال سه ماهه
1,600,000 ریال شش ماهه
3,100,000 ریال سالانه
سفارش دهید
UK-2GB-HDD

تحویل سرویس حداکثر 5 ساعت


Memory 2GB
Disk Space 75GB HDD
CPU Xeon E5 2640v3 2 Core

Port 1 Gbps
Bandwidth Unlimited
OS Linux & Microsoft
Panel Reboot YES


490,000 ریال ماهانه
1,450,000 ریال سه ماهه
1,900,000 ریال شش ماهه
3,700,000 ریال سالانه
سفارش دهید
UK-3GB-HDD

تحویل سرویس حداکثر 5 ساعت


Memory 3GB
Disk Space 100GB HDD
CPU Xeon E5 2640v3 2 Core

Port 1 Gbps
Bandwidth Unlimited
OS Linux & Microsoft
Panel Reboot YES


590,000 ریال ماهانه
1,700,000 ریال سه ماهه
2,600,000 ریال شش ماهه
5,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
UK-4GB-HDD

تحویل سرویس حداکثر 5 ساعت


Memory 4GB
Disk Space 150GB HDD
CPU Xeon E5 2640v3 4 Core

Port 1 Gbps
Bandwidth Unlimited
OS Linux & Microsoft
Panel Reboot YES


800,000 ریال ماهانه
2,300,000 ریال سه ماهه
3,400,000 ریال شش ماهه
6,800,000 ریال سالانه
سفارش دهید
UK-6GB-HDD

تحویل سرویس حداکثر 5 ساعت


Memory 6GB
Disk Space 200GB HDD
CPU Xeon E5 2640v3 4 Core

Port 1 Gbps
Bandwidth Unlimited
OS Linux & Microsoft
Panel Reboot YES


1,000,000 ریال ماهانه
2,800,000 ریال سه ماهه
5,100,000 ریال شش ماهه
10,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
UK-8GB-HDD

تحویل سرویس حداکثر 5 ساعت


Memory 8GB
Disk Space 300GB HDD
CPU Xeon E5 2640v3 6 Core

Port 1 Gbps
Bandwidth Unlimited
OS Linux & Microsoft
Panel Reboot YES


1,700,000 ریال ماهانه
4,900,000 ریال سه ماهه
8,400,000 ریال شش ماهه
16,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید
UK-12GB-HDD

تحویل سرویس حداکثر 5 ساعت


Memory 12GB
Disk Space 500GB HDD
CPU Xeon E5 2640v3 8 Core

Port 1 Gbps
Bandwidth Unlimited
OS Linux & Microsoft
Panel Reboot YES


2,200,000 ریال ماهانه
5,800,000 ریال سه ماهه
10,500,000 ریال شش ماهه
20,000,000 ریال سالانه
سفارش دهید