کارت خرید

پردازنده نسل 9 با 30000 مگاهرتز و 8 هسته متفاوت با دیگر سرویس های NVMe داخل مارکت هاستینگ و با هسته اختصاصی

95% سرویس های NVMe دیگر سرویس دهندگان پردازنده نسل 6 و یا 7 می باشند و توان کلی پردازنده مادر نصف توان نسل 9 می باشد اما ما 2 برابر پردازش اختصاص میدهیم

DE-1024MB-NVMe

منابع اختصای بوده و کارایی مطابق دو برابر این منابع در مجازی ساز vmware که اشتراکی هست می باشد.تحویل اتوماتیک با مجازی ساز KVM


Memory 1024MB
Disk Space 35GB NVMe
CPU Core i9-9900k 1 Core 2000Mhz
Port 1 Gbps
Bandwidth Unlimited
OS Linux , Windows
Demo ControlPanel KVM Virtualizor


DE-2048MB-NVMe

منابع اختصای بوده و کارایی مطابق دو برابر این منابع در مجازی ساز vmware که اشتراکی هست می باشد.تحویل اتوماتیک با مجازی ساز KVM


Memory 2048MB
Disk Space 40GB NVMe
CPU Core i9-9900k 1 Core 2500Mhz
Port 1 Gbps
Bandwidth Unlimited
OS Linux , Windows
Demo ControlPanel KVM Virtualizor


DE-3072MB-NVMe

منابع اختصای بوده و کارایی مطابق دو برابر این منابع در مجازی ساز vmware که اشتراکی هست می باشد.تحویل اتوماتیک با مجازی ساز KVM


Memory 3072MB
Disk Space 45GB NVMe
CPU Core i9-9900k 1 Core 3000Mhz
Port 1 Gbps
Bandwidth Unlimited
OS Linux , Windows
Demo ControlPanel KVM Virtualizor


DE-4096MB-NVMe

منابع اختصای بوده و کارایی مطابق دو برابر این منابع در مجازی ساز vmware که اشتراکی هست می باشد.تحویل اتوماتیک با مجازی ساز KVM


Memory 4096MB
Disk Space 60GB NVMe
CPU Core i9-9900k 2 Core 3500Mhz
Port 1 Gbps
Bandwidth Unlimited
OS Linux , Windows
Demo ControlPanel KVM Virtualizor


DE-6GB-NVMe

منابع اختصای بوده و کارایی مطابق دو برابر این منابع در مجازی ساز vmware که اشتراکی هست می باشد.تحویل اتوماتیک با مجازی ساز KVM


Memory 6GB
Disk Space 65GB NVMe
CPU Core i9-9900k 1 Core 4000Mhz
Port 1 Gbps
Bandwidth Unlimited
OS Linux , Windows
Demo ControlPanel KVM Virtualizor


DE-8GB-NVMe

منابع اختصای بوده و کارایی مطابق دو برابر این منابع در مجازی ساز vmware که اشتراکی هست می باشد.تحویل اتوماتیک با مجازی ساز KVM


Memory 8GB
Disk Space 60GB NVMe
CPU Core i9-9900k 3 Core 4500Mhz
Port 1 Gbps
Bandwidth Unlimited
OS Linux , Windows
Demo ControlPanel KVM Virtualizor


DE-Custom-NVMe

منابع اختصای بوده و کارایی مطابق دو برابر این منابع در مجازی ساز vmware که اشتراکی هست می باشد.تحویل اتوماتیک با مجازی ساز KVM


Memory NA-MB
Disk Space NA-GB NVMe
CPU Core i9-9900k NA Core
Port 1 Gbps
Bandwidth Unlimited
OS NA
Demo ControlPanel KVM Virtualizor