کارت خرید

سرور مجازی آسیاتک برج میلاد (KVM) SSD

سرور مجازی آسیاتک برج میلاد (KVM) SSD

IR-1GB-SSD

منابع اختصای بوده و کارایی مطابق دو برابر این منابع در مجازی ساز vmware که اشتراکی هست می باشد.تحویل اتوماتیک با مجازی ساز KVM


Memory 1GB
Disk Space 25GB SSD
CPU E5-2640v2@1600Mhz
Port 1 Gbps
Bandwidth 1/10 Unlimited
Bandwidth 1/1 100GB
OS Linux
Demo ControlPanel KVM Virtualizor


IR-2GB-SSD

منابع اختصای بوده و کارایی مطابق دو برابر این منابع در مجازی ساز vmware که اشتراکی هست می باشد.تحویل اتوماتیک با مجازی ساز KVM


Memory 2GB
Disk Space 30GB SSD
CPU E5-2640v2@2200Mhz
Port 1 Gbps
Bandwidth 1/10 Unlimited
Bandwidth 1/1 100GB
OS Linux
Demo ControlPanel KVM Virtualizor


IR-4GB-SSD

منابع اختصای بوده و کارایی مطابق دو برابر این منابع در مجازی ساز vmware که اشتراکی هست می باشد.تحویل اتوماتیک با مجازی ساز KVM


Memory 4GB
Disk Space 40GB SSD
CPU E5-2640v2 vCORE 2x@4400Mhz
Port 1 Gbps
Bandwidth 1/10 Unlimited
Bandwidth 1/1 100GB
OS Linux
Demo ControlPanel KVM Virtualizor


IR-6GB-SSD

منابع اختصای بوده و کارایی مطابق دو برابر این منابع در مجازی ساز vmware که اشتراکی هست می باشد.تحویل اتوماتیک با مجازی ساز KVM


Memory 6GB
Disk Space 50GB SSD
CPU E5-2640v2 vCORE 3x@5500Mhz
Port 1 Gbps
Bandwidth 1/10 Unlimited
Bandwidth 1/1 100GB
OS Linux
Demo ControlPanel KVM Virtualizor


IR-8GB-SSD

منابع اختصای بوده و کارایی مطابق دو برابر این منابع در مجازی ساز vmware که اشتراکی هست می باشد.تحویل اتوماتیک با مجازی ساز KVM


Memory 8GB
Disk Space 60GB SSD
CPU E5-2640v2 vCORE 4x@6600Mhz
Port 1 Gbps
Bandwidth 1/10 Unlimited
Bandwidth 1/1 100GB
OS Linux
Demo ControlPanel KVM Virtualizor